หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครู ภาค กขค กพ

ติวสอบ ครู ภาค กขค กพ
ติวสอบครู ภาค กขค กพ

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ภาค ก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

ภาค ก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

ภาค ก นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

ภาค ก นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

www.tuewsob.com

ภาค ก วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

ภาค ก วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/13_3.html

ภาค ก กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

ภาค ก กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/141-2542.html

ภาค ก กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ภาค ก กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ภาค ก กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

ภาค ก กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

www.tuewsob.com

http://203.155.220.117:8080/BMAWWW/upload/module_cms/title_cms/file_fa6f3e06bf6acc772f484887a9a8701a.pdf


ภาค ก กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภาค ก กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/143-2547.html

ภาค ก กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภาค ก กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/144-2547.html

ภาค ก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

ภาค ก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/145-2546.html

ภาค ก กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ภาค ก กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/146-2551.html

ภาค ก ความสามารถด้านตัวเลข

ภาค ก ความสามารถด้านตัวเลข

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/21.html

ภาค ก ความสามารถด้านภาษาไทย

ภาค ก ความสามารถด้านภาษาไทย

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/22.html

ภาค ก ความสามารถด้านเหตุผล

ภาค ก ความสามารถด้านเหตุผล

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/23.html

ภาค ก วินัย และการรักษาวินัย

ภาค ก วินัย และการรักษาวินัย

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/31.html

ภาค ก คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

ภาค ก คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/32.html

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ภาค ก มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู

ภาค ก มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/33.html

ภาค ก จรรยาบรรณวิชาชีพ

ภาค ก จรรยาบรรณวิชาชีพ

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/34.html

ภาค ก สมรรถนะวิชาชีพครู

ภาค ก สมรรถนะวิชาชีพครู

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/35.html

ภาค ข หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

ภาค ข หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/11.html

ภาค ข หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้

ภาค ข หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/12.html


ภาค ข จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ภาค ข จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/13.html


ภาค ข การพัฒนาผู้เรียน

ภาค ข การพัฒนาผู้เรียน

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/14.html

ภาค ข การบริหารจัดการชั้นเรียน

ภาค ข การบริหารจัดการชั้นเรียน

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/15.html

ภาค ข การวิจัยทางการศึกษา

ภาค ข การวิจัยทางการศึกษา

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/16.html

ภาค ข สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

ภาค ข สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/17.html

ภาค ข การวัดและประเมินผลการศึกษา

ภาค ข การวัดและประเมินผลการศึกษา

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/18.html

ภาค ข ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

ภาค ข ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com

ภาค ข ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

ภาค ข ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

http://tuewsob2011.blogspot.com

ภาค ค

เกณฑ์สอบครู กทม.

เกณฑ์สอบครู กทม.

http://www.teacherbkk.com/new11.pdf