หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครู ภาค กขค กพ

ติวสอบ ครู ภาค กขค กพ
ติวสอบครู ภาค กขค กพ

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ภาค ก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

ภาค ก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

ภาค ก นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

ภาค ก นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

www.tuewsob.com

ภาค ก วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

ภาค ก วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/13_3.html

ภาค ก กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

ภาค ก กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/141-2542.html

ภาค ก กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ภาค ก กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ภาค ก กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

ภาค ก กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

www.tuewsob.com

http://203.155.220.117:8080/BMAWWW/upload/module_cms/title_cms/file_fa6f3e06bf6acc772f484887a9a8701a.pdf


ภาค ก กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภาค ก กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

http://tuewsobkruthailand.blogspot.com/2015/03/143-2547.html